Inhoud bewerken

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden HIIT Training

Artikel 1. Definities

 1. Algemene voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
 2. HIIT training: de eenmanszaak HIIT training, gevestigd te Wageningen en ingeschreven in het
  Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 84813644.
 3. De opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst met HIIT
  training aangaat of wenst aan te gaan. De opdrachtgever, welke feitelijk deelneemt aan de diensten van HIIT training, wordt tevens beschouwd als deelnemer.
 4. De consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die
  een overeenkomst met HIIT training aangaat of wenst aan te gaan.
 5. Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan de diensten van HIIT training.
 6. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan de opdrachtgever tot het verrichten van diensten door
  HIIT training.
 7. Diensten: alle diensten met betrekking tot het geven van personal- en small group trainingen, duo
  trainingen, bootcamp, coaching, sportlessen alsmede sportactiviteiten op het gebied van HIIT.
  Voorgaande geldt in de breedste zin van het woord.
 8. De overeenkomst: elke schriftelijk afspraak tussen de opdrachtgever en HIIT training tot het
  leveren van diensten door HIIT training ten behoeve van de opdrachtgever.
 9. Partijen: HIIT training en de opdrachtgever samen.
 10. Schriftelijk: alle op schrift gestelde communicatie, waaronder begrepen communicatie via e-mail
  en digitale berichtgeving, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van HIIT training, elke inschrijving
  van de opdrachtgever, elke overeenkomst tussen partijen en op elke dienst die door HIIT training
  wordt aangeboden.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, krijgt de opdrachtgever de beschikking over deze
  algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal HIIT training aan de
  opdrachtgever aangeven op welke wijze de opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken. Eventuele andere algemene
  (inkoop- of leverings)voorwaarden van de opdrachtgever en/of derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Alle voorwaarden die strijdig zijn met deze algemene voorwaarden worden door HIIT training niet geaccepteerd.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en
  vervolgopdrachten tussen partijen.
 5. De meest recente versie van de algemene voorwaarden van HIIT training is van toepassing. HIIT
  training heeft het recht om deze algemene voorwaarden op ieder gewenst moment, zonder nadere kennisgeving, eenzijdig te wijziging en aan te vullen. Wijzigingen/aanvullingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen/aanvullingen. HIIT training zal de opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van eventuele wijziging van algemene voorwaarden. De consument heeft het recht de overeenkomst met HIIT training te ontbinden, indien hij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijziging(en). Dit geldt niet voor opdrachtgevers handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf. Zij zijn gehouden de aangekondigde wijzigingen te accepteren.
 6. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
  gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden verklaard of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
 7. Indien HIIT training op eigen initiatief ten gunste van de opdrachtgever afwijkt van deze algemene
  voorwaarden, kunnen daar door de opdrachtgever nimmer enige rechten aan ontleend worden. 

Artikel 3. Aanbod

 1. Alle aanbiedingen van HIIT training zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit
  uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt.
 2. HIIT training heeft het recht een overeenkomst met een (potentiële) opdrachtgever om een voor
  HIIT training gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende
  gespecifieerd, zodat de opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te
  maken. Eventuele gegevens, afbeeldingen e.d. in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen
  geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst.
 4. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Een aanbod kan gebaseerd zijn op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. Indien na het
  aanbod blijkt dat de verstrekte gegevens afwijken van de heersende omstandigheden, heeft HIIT
  training het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
 6. HIIT training kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien de opdrachtgever begrijpt of
  redelijkerwijze kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke
  vergissing, verschrijving, druk-, zet- of typefout bevat.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst/ inschrijvingen

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever een aanbod van HIIT training aanvaardt. Aanvaarding geschiedt door middel van inschrijving via het daarvoor bestemde (online) inschrijfformulier. De inschrijving is persoonlijk en niet overdraagbaar, tenzij partijen uitdrukkelijk anders met elkaar overeenkomen.
 2. Minderjarigen mogen zich zonder toestemming van ouder(s) en/of verzorger(s) niet zelfstandig
  inschrijven bij HIIT training. Ouder(s) en/of verzorger(s), die de overeenkomst voor minderjarigen
  aangaan, zijn te allen tijde verantwoordelijk voor alle consequenties verbonden aan de inschrijving en de algemene voorwaarden.
 3. Het lidmaatschap is bindend indien HIIT training de inschrijving van de opdrachtgever schriftelijk
  heeft bevestigd. Plaatsing geschiedt in volgorde van aanmelding.
 4. Bij de inschrijving verstrekt HIIT training een machtiging voor het starten van een automatische
  incasso.
 5. Elke nieuwe deelnemer heeft recht op een gratis proefles. De proefles kan per e-mail of via het
  inschrijfformulier op de website worden aangevraagd.
 6. HIIT training heeft het recht om trainingen te annuleren of te verplaatsen wanneer er onvoldoende
  deelnemers zijn aangemeld.
 7. HIIT training mag roosters, lesdagen en/of -tijden wijzigen als daar gegronde redenen voor zijn.
 8. HIIT training heeft het recht opdrachtgevers zonder opgave van redenen uit te sluiten van deelname aan trainingen.
 9. Het is niet mogelijk om een lidmaatschap te onderbreken in verband met (school)vakanties. Bij
  langdurige ziekte/blessures/zwangerschap kan het abonnement bevroren worden met een maximum van 12 maanden.
 10. Indien wijzigingen optreden in NAW-gegevens, e-mailadres of betaalgegevens van de opdrachtgever, dient de opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan HIIT training door te geven.
 11. De opdrachtgever heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij
  HIIT training met toestemming van de opdrachtgever reeds een aanvang heeft gemaakt met de
  dienstverlening. De opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van zijn herroepingsrecht. Tevens kan de opdrachtgever geen beroep doen op het wettelijk herroepingsrecht, in geval de dienstverlening op maat is gemaakt, welke duidelijk bestemd is voor een specifiek persoon c.q. specifieke personen.
 12. Indien de overeenkomst door meerdere opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke opdrachtgever
  afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

 1. HIIT training zal de overeengekomen dienstverlening naar beste inzicht en vermogen en in
  overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. HIIT training heeft echter een inspanningsverplichting ten aanzien van geleverde diensten en kan niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting. HIIT training kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor
  tegenvallende resultaten en/of het niet behalen van beoogde doelstellingen van de opdrachtgever.
 2. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt
  uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Termijnen waarbinnen de dienstverlening door HIIT training worden uitgevoerd, zijn slechts als
  indicatief te beschouwen en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijk termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van HIIT training op en is geen grond voor ontbinding van de overeenkomst. Indien de aanvang, voortgang of uitvoering van de diensten wordt vertraagd doordat de opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking heeft verleend, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door HIIT training of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van de opdrachtgever komt, sprake is van vertraging, heeft HIIT training recht op een redelijke verlenging van de (uitvoerings)termijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komt voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 4. HIIT training is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te
  schakelen.
 5. De uitvoering van de dienstverlening is gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte
  informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een
  eventuele vastgelegde planning. HIIT training is nimmer aansprakelijk voor het bijstellen van de
  planning. HIIT training is nimmer gehouden de juistheid van aangeleverde informatie en/of gegevens te toetsen. De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van het verstrekken van onjuiste, onvolledige en onbetrouwbare informatie en gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 6. De opdrachtgever dient zich te houden aan de opgegeven gedragsregels c.q. instructies van HIIT
  training. Overtreding hiervan kan tot gevolg hebben dat de overeenkomst wordt ontbonden en de
  opdrachtgever de toegang tot de dienst van HIIT training kan worden ontzegd.
 7. De eerste training zijnde een proefles is te allen tijde kosteloos.
 8. Indien een trainer van HIIT training afwezig is wegens ziekte of andere calamiteiten, is de
  opdrachtgever gerechtigd om de training op een andere datum in te halen.

Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever is gehouden alle door HIIT training verzochte informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de diensten in gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste, volledige, veilige en ononderbroken uitvoering van de overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat HIIT training niet in staat is een volledige uitvoering van de overeenkomst te realiseren. Alle gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 2. De opdrachtgever heeft een meldplicht aangaande (potentiële) gezondheidsrisico met betrekking
  tot het sporten. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het niet, niet tijdig
  en/of niet volledig doorgeven van deze informatie.
 3. Alle (lichamelijke) schade ten gevolge van het gebruiken van hulpmiddelen en/of faciliteiten
  alsmede deelname aan een training of ander activiteit is geheel op eigen risico en verantwoordelijk
  van de opdrachtgever.
 4. De opdrachtgever is verplicht HIIT training zo snel mogelijk te informeren over feiten en
  omstandigheden die in verband met het afsluiten en de verdere uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst

 1. Wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen
  partijen zijn overeengekomen. HIIT training zal gewenste wijzigingen uitvoeren, mits dit naar redelijkheid mogelijk is. Wijzigingen kunnen met zich meebrengen dat een overeengekomen termijn binnen de overeenkomst door HIIT training wordt overschreden, hetgeen als overmacht wordt beschouwd.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van
  de overeenkomst noodzakelijk is de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt HIIT training de
  opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de overeenkomst.

Artikel 8. Opschorting en ontbinding

 1. HIIT training heeft het recht om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op de opdrachtgever volledig zijn voldaan, indien (1) de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, dan wel (2) indien HIIT training kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet (behoorlijk) zou kunnen nakomen of (3) indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid blijft uit.
 2. HIIT training is tevens bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden in de in het eerste lid van dit
  artikel genoemde situaties, of indien zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd.
 3. Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving en zonder rechterlijke
  tussenkomst.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van HIIT training op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. HIIT training behoudt zich het recht voor schadevergoeding te vorderen en is niet aansprakelijk voor enige schade of gemaakte kosten door de opdrachtgever of derden

Artikel 9. Prijzen en tarieven

 1. De vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. HIIT training voert de dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief en conform de
  gekozen dienst.
 3. HIIT training behoudt zich het recht voor om zijn prijzen tussentijds aan te passen. Indien de prijzen van aangeboden diensten stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, dan is de
  opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of wettelijke bepaling zijn hierbij uitgesloten.
 4. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen uit eventuele (kortings-)acties uit het verleden of in
  het verleden betaalde prijzen.

Artikel 10. Betaling en incasso

 1. Betaling geschiedt middels automatische incasso, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.
 2. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, dient de eerst termijn vooraf te worden voldaan, de daarna volgende termijnen maandelijks.
 3. Betaling zal – behoudens dwingendrechtelijke bepalingen – plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 4. Wanneer de automatische incasso mislukt, ontvangt de opdrachtgever een betalingsherinnering per e-mail waarbij de opdrachtgever het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen vanaf de dag van
  ontvangst van de betalingsherinnering handmatig dient te voldoen aan HIIT training.
 5. Wanneer na de betalingsherinnering – bedoeld in het vierde lid van dit artikel – niet tijdig door HIIT
  training is ontvangen, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft HIIT training het recht wettelijke rente en incassokosten (volgens het BIK) bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. De door de opdrachtgever gedane betalingen worden door HIIT training ten eerste in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan.
 7. Bij niet tijdige betaling behoudt HIIT training zich het recht voor om het lidmaatschap met
  onmiddellijke ingang op te schorten of te beëindigen en daarmee de toegang tot de trainingen en/of activiteiten met onmiddellijke ingang te ontzeggen.

Artikel 11. Betalingsonmacht

 1. HIIT training is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, op het tijdstip waarop de opdrachtgever:
  • in staat van faillissement wordt verklaard of faillissement aanvraagt;
  • (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  • door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  • anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (een
  deel van) zijn vermogen verliest

Artikel 12. Beëindiging lidmaatschap/ opzegging

 1. Een sportabonnement wordt aangegaan voor de duur van 6 of van 12 maanden. Het abonnement
  kan tussentijds niet worden beëindigd. Na het verstrijken van de overeengekomen duur, kan het
  abonnement maandelijks worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 2. Beëindiging dient te geschieden door middel van het invullen van het opzegformulier.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. In geval de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een toerekenbare
  tekortkoming van HIIT training, die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de
  overeenkomst, is de aansprakelijkheid van HIIT training voor enkel en alleen de directe schade,
  beperkt tot maximaal het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door HIIT
  training gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat, vermeerderd met het eigen
  risico van HIIT training onder die verzekering.
 2. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt krachtens het in het eerste lid van
  dit artikel bedoelde aansprakelijkheidsverzekering, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot
  maximaal het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij
  abonnementen die een langere doorlooptijd hebben dan drie maanden, geldt een verdere
  beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het factuurbedrag over de laatste
  drie maanden.
 3. HIIT training is enkel aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend
  verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor
  zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van HIIT training aan
  de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan HIIT training kan worden
  toegekend;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de
  opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade
  als bedoeld in dit artikel.
 4. Aansprakelijkheid van HIIT training voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet
  beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens
  of materialen, letselschade of immateriële schade, is uitgesloten.
 5. Een bezoek aan HIIT training geschiedt geheel op eigen risico. HIIT training is in geen geval
  verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade, persoonlijk letsel of overlijden ontstaan tijdens of ten gevolge van zijn dienstverlening of gebruikmaking van de faciliteiten op het terrein van HIIT training.
 6. HIIT training is niet aansprakelijk voor schade, vermissingen of diefstal van persoonlijke
  eigendommen van opdrachtgever tijdens de dienstverlening.
 7. HIIT training is niet aansprakelijk voor handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van de dienstverlening van HIIT training. De opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
 8. HIIT training is niet aansprakelijk voor gezondheidsklachten en/of lichamelijke klachten c.q.
  blessures naar aanleiding van de dienstverlening van HIIT training. Eventuele blessures dienen voor de training of activiteit bekend te worden gemaakt HIIT training. De opdrachtgever is zelf
  verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen.
 9. De opdrachtgever vrijwaart HIIT training, zijn werknemers en hulppersonen voor iedere
  aansprakelijkheid voor schade welke de opdrachtgever heeft geleden tijdens zijn of haar
  aanwezigheid bij HIIT training ten gevolge van eigen handelen of nalaten.
 10. HIIT training is nimmer aansprakelijk voor elke vorm van door derden geleden schade. De
  opdrachtgever vrijwaart HIIT training, zijn werknemers en hulppersonen ter zake van alle aanspraken van derden wegens of ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst geleden schade.
 11. Een vordering tot schadevergoeding door de opdrachtgever dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat
  de opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij HIIT training te worden ingediend. Bij gebreke van een tijdige indiening van een vordering tot schadevergoeding, vervalt het recht op schadevergoeding.
 12. Het in dit artikel bepaalde geldt behoudens opzet of grove nalatigheid van HIIT training en diens
  leidinggevenden en indien dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

Artikel 14. Overmacht

 1. Wordt de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk door een oorzaak die HIIT training niet kan
  worden toegerekend of waardoor nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van HIIT training kan worden verlangd, waaronder begrepen maar niet beperkt tot ziekte van HIIT training zelf, werknemers, hulppersonen of ingeschakelde derden, storingen in het computernetwerk of andere technische storingen, tekortkomingen van door HIIT training ingeschakelde derden of leveranciers, overheidsmaatregelen, (extreme) weersomstandigheden en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen zijn onderneming, dan is HIIT training gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een omstandigheid die niet te
  wijten is aan de schuld van HIIT training en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening kan komen van HIIT training. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop HIIT training geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor HIIT training niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 3. In geval van overmacht zal HIIT training zich naar redelijkheid inspannen om desgewenst te
  voorzien in een alternatieve oplossing.
 4. Als de overmachtsituatie zich voordoet op het moment dat de verplichtingen van HIIT training
  gedeeltelijk zijn nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is HIIT training gerechtigd om het reeds
  nagekomen c.q. na te komen gedeelte te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen, als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.
 5. Vanaf het moment dat de overmachtsituatie tenminste 30 dagen heeft geduurd of blijvend van aard is, mogen beide partijen de overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst (gedeeltelijk) ontbinden, zonder dat partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Artikel 15. Intellectuele eigendomsrechten

 1. HIIT training behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij
  gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
 2. Het is de opdrachtgever verboden om de door HIIT training opgestelde documenten, stukken,
  concepten, adviezen, sport- of voedingsschema’s, e-books, werkboeken, modellen en andere
  geestesproducten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van HIIT training. De
  opdrachtgever mag genoemde producten enkel gebruiken zoals overeengekomen in de overeenkomst tussen partijen.
 3. De rechten van intellectueel eigendom welke HIIT training in licentie gebruikt mag de opdrachtgever nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.
 4. De opdrachtgever garandeert dat de door hem verstrekte informatie, gegevens, afbeeldingen en teksten in het kader van de overeenkomst vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten van derden en vrijwaart HIIT training tegen elke aanspraak van derden gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht.
 5. De inhoud van de website van HIIT training waaronder doch niet uitsluitend: de teksten,
  afbeeldingen, vormgeving, publicaties, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van HIIT training of diens licentiegevers en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht. Het is gebruikers van de website uitdrukkelijk verboden om (een gedeelte van) de website, informatie op de website of ander materiaal getoond op de website te verveelvoudigen, te verwerken, te exploiteren of op andere wijze openbaar te maken zonder voorafgaande toestemming van HIIT training.
 6. Bij inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van HIIT training is de opdrachtgever gehouden alle schade, die voortvloeit uit deze schending, van HIIT training en/of derden volledig te vergoeden.

Artikel 16. Foto- en filmopname, geheimhouding en privacy

 1. De deelnemer/opdrachtgever geeft HIIT training toestemming om fotografische en andersoortige
  opnamen van deelnemers/opdrachtgevers te (laten) maken tijdens de diensten en te gebruiken voor promotionele doeleinden. Deelnemers/opdrachtgevers kunnen aan HIIT training kenbaar maken dat ze niet gefotografeerd wensen te worden of de betreffende foto’s niet op de website of social media van HIIT training mogen worden geplaatst en/of niet voor promotionele doeleinden mogen worden gebruikt.
 2. Wanneer partijen kennisnemen van gegevens van de andere partij waarvan zij weten of
  redelijkerwijs kunnen weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, maken zij deze gegevens op geen enkele wijze bekend aan derden. Een uitzondering hierop geldt wanneer wet- en regelgeving tot bekendmaking verplicht of indien dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de overeenkomst.
 3. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor
  deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één van de partijen als zodanig zijn aangeduid of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 4. Persoonsgegevens van opdrachtgevers worden enkel verwerkt voor het aanbieden van de diensten van HIIT training, voor het afhandelen van een klacht of voor commerciële doeleinden. HIIT training spant zich in om de gegevens die HIIT training van de opdrachtgever opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen. Het is HIIT training niet toegestaan om de persoonsgegevens van de opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een andere wijze openbaar te maken. HIIT training verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
  Gegevensbescherming.

Artikel 17. Klachtenregeling

 1. Klachten met betrekking tot de dienstverlening van HIIT training en/of het factuurbedrag dienen
  schriftelijk binnen 14 dagen na uitvoering of de verzenddatum, dan wel binnen 14 dagen na
  ontdekking van het gebrek, indien de opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet
  eerder had kunnen ontdekken, aan HIIT training kenbaar te worden gemaakt.
 2. Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
 3. De ingebrekestelling omtrent de tekortkoming van HIIT training dient zo gedetailleerd mogelijk te
  worden omschreven. Na genoemd termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de opdrachtgever.
 4. HIIT training dient in staat te worden gesteld om de klacht te onderzoeken en heeft te allen tijde het recht de uitvoering van de overeenkomst te verbeteren. Bij een gegronde klacht zal HIIT training in overleg treden met de opdrachtgever om een passende oplossing te bereiken.
 5. De opdrachtgever heeft nimmer het recht op volledige restitutie van het overeengekomen c.q.
  betaalde bedrag. Een eventuele prijsvermindering is te allen tijde de keuze van HIIT training.
 6. Het in dit artikel bepaalde geldt voor zover dwingendrechtelijke bepalingen zich hier niet tegen
  verzetten.

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen HIIT training en de opdrachtgever, evenals de daaruit
  voortvloeiende geschillen, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of andere van toepassing zijnde Internationale
  wet- en regelgeving is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar HIIT training is gevestigd is, behoudens
  dwingendrechtelijke bepalingen, uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen. Voor consumenten is tevens de rechter in de woonplaats van de consument bevoegd tot geschillenbeslechting.